ரூத் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். ரூத்தில் ஒரு இஸ்ரவேல் குடும்பம் சோகமான இழப்பை எதிர்கொள்கிறது. மேலும் தேவன் இஸ்ரவேலர் அல்லாத ஒரு பெண்ணின் உண்மையான விசுவாசத்தைக் கொண்டு தாவீதின் குடும்பத்தை மீட்டெடுக்கிறார். #BibleProject #வேதாகமம் #ரூத்

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை