எஸ்தர் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். எஸ்தரில் தேவன் மற்றும் அவருடைய செயல்பாட்டைப் பற்றி வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடாமல் சிறைபிடிக்கப்பட்ட இரண்டு இஸ்ரவேலர்களை கொண்டு தேவன் தம் மக்களை சில அழிவுகளிலிருந்து மீட்பதற்காக பயன்படுத்துகிறார் #BibleProject #வேதாகமம் #எஸ்தர்

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை