ویدیوی مرور ما بر رومیان ۴-۱ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در رومیان، پولس نشان می‌دهد چطور عیسی خانواده‌ جدیدی از ابراهیم را از طریق مرگ و قیام و فرستادن روح القدس ایجاد کرد. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است