ویدیوی مرور ما بر دوم قرنتیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در دوم قرنتیان، پولس با نشان دادن اینکه چطور ننگِ صلیب، که کل سیستم ارزش‌گذاری ما را دگرگون کرد، بحث و جدل با قرنتیان را حل می‌کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است