ویدیوی مرور ما بر اَفِسسیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در افسسیان، پولس نشان می‌دهد چطور خبر خوش انجیل باید جوامعی با قومیت‌های مختلفی ایجاد کند تا در سرسپردگی به عیسی و به یکدیگر یکی باشند. افسسیان #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس#

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است