ویدیوی مرور ما بر اول تسالونیکیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در اول تسالونیکیان، پولس مسیحیان جفادیده‌ی تسالونیکی را به امید به بازگشت مجدد عیسی دعوت می‌کند که تمامِ این سختی‌ها را برخواهد داشت. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس # تسالونیکیان

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است