ویدیوی مرور ما بر دوم تسالونیکیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. دوم تسالونیکیان، ادامه‌ی تعلیم قبلی پولس دربارهٔ بازگشت عیسی است؛ و کسانی که در کلیسا اختلاف ایجاد می‌کنند را سرزنش می‌کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #BibleProject

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است