دکتر دیوید پلات، شبان کلیسائی در بروک هیلز و نویسندۀ سه کتاب، عمیقاً سرسپردۀ مسیح و کلام او هست. او اخیراً سازمان خدمتی رادیکال را تأسیس کرده، سازمانی خدمتی که وقف خدمت به کلیسا هاست. دیوید و همسرش هیثر در بیرمنگام با فرزندانشان زندگی می کنند.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing