از 1958 به سمت شبان منصوب شده، پائول ر. شرودر از سال 1967 در کلیسای لوتران شفرد خدمت میکند. او از 1967 تا 1977میزبانی یک برنامۀ شوی تلویزیونی بنام "جوابهائی برای امروز" را عهده دار بوده. او به مدت 29 سال گویندۀ برنامۀ کلام امروز بوده و در حال وارد شدن به سی امین سال خود میباشد.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing