Mục vụ hiện tại của Dave liên hệ đến việc “dọn cỏ trước khi gieo hạt giống”. Chúa Giê-xu phán rằng hạt giống tốt không thể phát triển tốt trong khu đất đầy gai góc. Tại rất nhiều đất nước, “gai góc” yêu thích của Sa tan là niềm tin cho rằng “Khoa học chứng minh Đức Chua Trời không tồn tại”. Trong chương trình “Chân lý trong ống nghiệm”, Dave “nhổ đi” các gai góc nầy bằng sự phân tích các tính đa dạng của thiên nhiên và các bộ phận khác nhau của cơ thể con người. Ông lập luận rằng chúng ngụ ý chỉ về Đấng sáng tạo vĩ đại. Tại các nước như Nga, Trung Quốc hay những nơi khác, nhiều người được cứu như là một minh chứng cho tính hiệu quả của chương trình.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing