Mawu Xo Zlɛ Wɛ nyin devi zɔ Mawu Xo kplonmɛ tɔn ɖo wɛkɛ ɔ bi mɛ, bo nɔ dɔxo ɖo ladio,mɛ gbɔn gbe kanwe ko djɛdji mɛ. Azɔ e sɛ mi do, dɔ mi nu wa nyin dopo ɔ xa e nyin nukplonmɛtɔ Vɛlunɔnu Magi tɔn e. E wɛ nyin ɖɔ mi nu ze Mawu Xo blebu djo nu ayihon ɔ bi. Etienne Chabi Yannon wɛ nyin Mawu Xo kplonmɛtɔ nu wɛkɛ ɔ bi sin devizɔ é e ylɔ ɖɔ ''Mawu Xo Zlɛ Wɛ'' ɖo Fongbe

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing