Mawu Xó Zlɛ́ Wɛ̌kɛ́ nyí devízɔ́ Mawu Xó kplɔ́nmɛtɔn ɖo wɛ̌kɛ́ ɔ́ bǐ mɛ, bó nɔ ɖɔ xó ɖo hladio mɛ gbɔn gbe kanweko jɛjí mɛ. Azɔ̌ e è sɛ́ mǐ dó ɖɔ mǐ nú wa ɔ́, nyí ɖokpó ɔ́ xá é e nyí nǔkplɔnmɛtɔ́ Vɛlunɔ́nu Magi tɔn e. E wɛ́ nyí ɖɔ mǐ nú ze Mawu Xó ɔ́ blebǔ jó nú ayihɔ́n ɔ́ bǐ.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing