“Shumayela izwi” lesi isibophezelo sikaRichard’s esingaguquki. Noma ingabe kuthiwa ungumfundisi, noma ufundisi kwikolishi lebhayibheli, ungumvangeli, uyisikhulumi kwizingqungquthela, noma ingabe ungumsakazi noma umbhali, lokhu kuyisibusiso sakhe emhlabeni wonke jikelele. Bekanye noNksoikazi wakhe, uDorothy, umkhuleko usemqoka emsebenzini weNkosi.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing