''Jalá Xo ɔ'' wɛ nyi Hlicaá sin yɔlɔ. Devizɔ lengbɔhɔtɔ tɔn, mensi nukplɔnmɛtɔ tɔn, wendagbe dotɔ tɔn, xo ɖɔ nu mɛ tɔn, xo ɖɔ do wɛkɛ mɛ tɔn, wema walan tɔ tɔn nɛn jɔlɔjɛ e yi to lɛ bi mɛ e. Ɖɛ xixo wɛ nyin honhlɔn e kpo asi tɔn Dolote kpo tɔn ɖo devizɔ mɛ.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing