Komona media monene ya ba kristo na nzela ya mateya oyo ezali ya motuya pona yo

Molongo ya mokolo

ndenge wana mpe Klisto, oyo amikabaki lokola mbeka mbala moko mpo na kolongola masumu ya bato ebele, akoya na mbala ya mibale, mpo na kolongola masumu ya bato te, kasi mpo na kobikisa bato oyo bazali kozela Ye na posa makasi.

— Ba-Ebre 9:28