Fumana usasazo olukhulu lobuKristu kwizihloko ezikunika umdla

Ivesi yosuku

Kodwa ke, ukuba siyazivuma izono zethu, uThixo uthembekile, ulilungisa; wosixolela izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.

— 1 KAYOHANE 1:9