Fumana usasazo olukhulu lobuKristu kwizihloko ezikunika umdla

Ivesi yosuku

Ngokunjalo ke noKrestu wanikelwa kwaba kanye ukuze athwale izono zabaninzi. Okwesibini uya kufika engenanto yakwenza nesono, koko eze kusindisa abo bamlindeleyo.

— KUMAHEBHERE 9:28