د دې موضوع ګانو په اړه لوی عیسوي رسنۍ ومومئ.

آیه روز

خو کۀ مونږ د خپلو ګناهونو اِقرار وکړُو نو هغه چې وفادار او صادق دے، هغه به زمونږ ګناهونه معاف کړى او مونږ به د هر قِسمه بدو نه پاک کړى.

— اول يوحنا 1:9