کولوسیان 3 : 18-25

کولوسیان 3 : 12-17

کولوسیان 3 : 6-11

کولوسیان 3 : 1-5

کولوسیان 2 : 9-23

کولوسیان 1 : 25-2 : 8

کولوسیان 1 : 19-24

کولوسیان 1 : 9-18

کولوسیان 1 : 1-8

د سلیمان غوره غزلی 8

د سلیمان غوره غزلی 7