یوحنا 6 : 1-21

یوحنا 5 : 31-47

یوحنا 5 : 1-30

یوحنا 4 : 27-54

یوحنا 4 : 1-26

یوحنا 3 : 22-36

یوحنا 3 : 1-21

یوحنا 2 : 1-25

یوحنا 1 : 29-51

یوحنا 1 : 1-28

سر شمیر نه 34 : 1-36 : 13