لومړي تاریخونه 19-20

لومړي تاریخونه 17-18

لومړي تاریخونه 15-16

لومړي تاریخونه 13-14

لومړي تاریخونه 11-12

لومړي تاریخونه 10 : 14-14

لومړي تاریخونه 9 : 34-10 : 13

لومړي تاریخونه 1 : 1-9 : 33

رومیان 16 : 1-27

رومیان 15 : 28-32

رومیان 15 : 23-27