మీకు ఆసక్తిగల అంశాలపై గొప్ప క్రైస్తవ మాధ్యమమును కనుగొనండి.

దైనందిన వచనం

దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఈ లోకంలోకి పంపించి, ఆయన ద్వారా మనం జీవించాలన్నది ఆయన ఉద్దేశం. దీని ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన మధ్య వెల్లడి అయ్యింది.

— 1 యోహాను పత్రిక 4:9

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు