Bheka iqpqp lethu elikhulu lezinhlelo zikakhisimusi ngezilimi ezingaphezu kwe-100.

Verse of The Day

Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi.

— 1 kaJohane 1:9