KwabaseFilipi 2:12-18

Fezani ukusindiswa kwenu

KwabaseFilipi 2:9-11

UJesu uphakanyisiwe nguNkulunkulu

KwabaseFilipi 2:1-8

Masimfuze uJesu umsindisi wethu

KwabaseFilipi 1:14-30

Ukukholwa kwethu masikubonakalise nangezenzo

KwabaseFilipi 1:10-13

IVangeli lingamandla kaNkulunkulu

KwabaseFilipi 1:7-9

Ukubaluleka kothando kubazalwane

KwabaseFilipi 1:2-6

Ababhali bencwadi yabaseFilipi

KwabaseFilipi 1:1

Isingeniso

IZaga 31:1-31

Owesifazane okhutheleyo

IZaga 29:1-30:33

Izimpawu zempilo ejabulisa uNkulunkulu

IZaga 28:1-28

Ubuwula bokuzama ukufihla isono