KwabaseGalathiya 6:11-18

Ukubaluleka kokwenziwa isidalwa esisha

KwabaseGalathiya 6:7-10

Loko okuhlwanyelayo uyakukuvuna

KwabaseGalathiya 6:1-5

Ukukholwa okunezithelo

KwabaseGalathiya 5:22-26

Izithelo zikamoya

KwabaseGalathiya 5:13-21

Bubo bemisebenzi yenyama

KwabaseGalathiya 5:5-16

Ukukholwa nokubambelela kuJesu

KwabaseGalathiya 5:1-4

Inkululeko etholakala ngoJesu Kristu

KwabaseGalathiya 4:21-31

Izivumelwano zikaNkulunkulu kubantu bakhe

KwabaseGalathiya 4:7-9

Umphumela wevangeli

KwabaseGalathiya 4:1-6

NgoJesu sesenziwe abantwana bakaNkulunkulu

KwabaseGalathiya 3:23-29

Ukukholwa nensindiso etholakala ngoJesu