UEzra 6:1-22

Ukubaluleka kokukhuthazela

UEzra 3:1-5:17

Ukwakhiwa kwethempeli lesibili nokubaluleka kwalo

UEzra 2:1-70

Umbuso wenkosi uSayrasi

UEzra 1:1-11

Isingeniso

I KwabaseKorinte 16:1-24

Umnikelo wabazalwane nempilo yakhe uPawuli

I KwabaseKorinte 15:35-58

Ukuvuka kwabafileyo

I KwabaseKorinte 15:9-34

Ukunqotshwa kokufa

I KwabaseKorinte 15:1-8

Ukubaluleka kokuvuka kukaJesu kwabafileyo

I KwabaseKorinte 14:1-40

Ukusebenza kweziphiwo zikamoya

I KwabaseKorinte 13:1-13

Iziphiwo zikamoya nokusebenza kwazo

I KwabaseKorinte 12:8-31

Ukubaluleka kweziphiwo zikamoya