AmaHubo 133:1-135:21

Isibusiso nokubaluleka kobunye

AmaHubo 126:1-132:18

Ukuthunjwa kweZiyoni

AmaHubo 121:1-125:5

Ukubaluleka kokumethemba uNkulunkulu

AmaHubo 119 :1-120:7

Ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu

AmaHubo 118:1-29

UJehova ungamandla ethu nesiphephelo sethu

AmaHubo 116:1-117:2

Unkulunkulu onomusa nobubele kwabakhlayo kuye

AmaHubo 112:1-115:18

Impilo enobudlelwane obuhle noNkulunkulu

AmaHubo 107:1-111:10

Ukumdumisa uNkulunkulu

AmaHubo 103:1-106:48

Ihubo lokubonga uNkulunkulu

AmaHubo 101:1-102:28

Umholi oyisibonelo esihle

AmaHubo 91:1-100:5

UJehova uNkulunkulu engumlondolozi