UEsteri 2:1-11

Ukukhethwa kuka-Esther

UEsteri 1:4-22

Ububi botshwala

UEsteri 1:1-3

Isingeniso

II KwabaseKorinte 12:7-13:14

Indlela okufanele simphilele ngayo uNkulunkulu

II KwabaseKorinte 12:1-6

UPawuli nezambulo zikaJesu Kristu

II KwabaseKorinte 11:1-33

Lokho ibandla likaJesu eliyiko

II KwabaseKorinte 10:1-18

Thina abakholwayo sisempini

II KwabaseKorinte 9:9-15

Ukubaluleka kokunikela

II KwabaseKorinte 9:1-8

Isibusiso sokunikela

II KwabaseKorinte 8:1-24

Ukubaluleka kokunikela kuNkulunkulu

II KwabaseKorinte 7:1-16

Izithelo zokulimela iqiniso levangeli