Explore our large collection of Christian programs in over 100 languages.

Bi ka verise bε fεn min kan

A filɛ, Ala ye a ka kanuya jira an ta fan fɛ nin de fɛ, a ye a Denkɛ kelenpe ci ka na diɲɛ la, walisa an ka ɲɛnamaya o de barika la.

— YUHANA ka sɛbɛn fɔlɔ 4:9