Explore our large collection of Christian programs in over 100 languages.

Bi ka verise bε fεn min kan

nka Ala ye an kanu cogo min na, a ye o jira nin de fɛ, ka an jurumutɔ to, Krisita sara an ye.

— Paul ka sɛbɛn cilen ROMƐKAW ma 5:8