Ala ka kuma

Mɔgɔ bɛ tɛmɛn nka Matigi ka kuma bɛ to abada

Aw ka kɛ senumaw ye

Kisili ko Yesu Krisita la

Ala ka ciyɛn ko dannabaa ye sankoloo la

Ala ka ɲɛnatɔmɔli ko

Kuma daminε

Muɲuli ni delili ko

Nafolotigiw ko

Yesu ka mɔgɔya ni a ka Alaya ni dannabaaw ka baara

Balima kanuya ko