Minnu tɔɔrɔla u ka dannaya kosɔn

Jatɔmuso Rahab ka dannaya ko ani jedeɔn samson Dawuda samuɛl

Musa ni Yakuba ni Yusufu ka dannaya ko

Ibrahima ni saran ka dannaya ko

Enɔk ni Abɛl ni Nuhun ka dannaya ko 02

Enɔk ni Abɛl ni Nuhun ka dannaya ko 01

Dannaya

Matigi ka kiri ko

Yesu Krisita ka saraka ka bon ni saraka kɔrɔ ye

Krisita sarakali bɛ jurumuw bɔ mɔgɔw kun 03

Krisita sarakali bɛ jurumuw bɔ mɔgɔw kun 02