Kira Jeremi ye kiraya kɛ siyaw kama

Jeremi bɛ Baruk laadi

Jeremi tun bɛ Juda kɛlɛ ko fɔ

Jerusalɛm minɛli ni a cili ko

Jigi sigili layidu ko

Isiraɛl bɔnsɔn sigili ni o layidu kura tali

Jeremi ye sɛbɛn ci jɔnyadenw ma Babilonɛ

Matigi ka diminya jifilen

Jerusalɛm dugu cili ko

Jeremi ye Juda dugu minɛli kɔ fɔ

Dagadila ko bɔgɔni daga dilabaa ko