Dawuda taara ni Layidu wagande ye ani Dawuda jiidili ko

Dawuda ka masaya ko

Mɔgɔ minnu kɔseginna ka bɔ jɔnya la

Ka bɔ hadama la ka taa se Benjamɛn bɔnsɔn ma

Balimaw foli

Paul ka kuma Romɛ taali ko la

Paul ka nin lɛtɛrɛ sɛbɛn kun

Kibaru Duman ye mɔgɔw bɛɛ ta ye

I kana I balima kunnatiɲɛ

I kana i balima jalaki 02

I kana i balima jalaki 01