Ala tɛ boli batoli, ani a ka sariya tiɲɛni fɛ

San wolonwulanan hɔrɔnyali ko

Boli batoli ni nkalon tigɛ ban cogo ka bɔ Isiraɛl cɛma

Ala ka sebaayaba

Israɛldenw ye fili min kɛ

Ala ye ko minnu kɛ waati tɛmɛnnenw na

Ci fɔlen bɛɛ la beleneleba ko

ci fɔlen tan fɔ ko filanan

Laadili kow

kanuya ani kan minɛli ko

ka dannaya kɛ Ala ka kuma na