Mi kpɔn nuwiwa mitɔn kanweko jɛji ɖo fi

hihame egbe ton

Jezu ka ɖɔ n'i ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ; mɛ ɖěbǔ ɖi nǔ nú mì ɔ́, é ná bo kú ɔ́, é ná nɔ gbɛ.

— Jǎan 11:25