Ka kretiɛn aradio dɔ sɔrɔ min ta karanw ka di i ye

Bi ka verise bε fεn min kan

O cogo ra, Kirisita fana kɛra saraka ye siɲaga kelen, ka mɔgɔ caman ta jurumun bɔ o kunna. A bɛna na siɲaga flanan na, nka o tɛna kɛ jurumun ta ko ye tuun; minw bɛ a makɔnɔna, a bɛna olugu le kisi.

— Heburuw 9:28