Ka kretiɛn aradio dɔ sɔrɔ min ta karanw ka di i ye

Bi ka verise bε fεn min kan

Yesu ko a ma ko: «Ne le bɛ suw lakunu, ne le bɛ ɲanamanya di; ni mɔgɔ o mɔgɔ ka la ne ra, o tigi bɛna ɲanamanya, hali ni a sara.

— Yuhana 11:25