Wagati

Can na, min ye Ala ta wagati ko ye a ka di ne ye ka miri o ra bari a bɛ wagati ra tuma bɛɛ. Ala tɛ to kɔ fɛ tuma si. Tuma dɔw ra, a bɛ kɔn ka dugawu kɛ an ye ko dɔw labɛnni na an ta ɲanamaya ra. Ala ta wagati ye wagati ɲuman le ye. An k'a makɔnɔ tuma bɛɛ.

Yesu nɔɔrɔ yirara karamɔgɔdenw na

Matigi ani an Kisibaga Yesu Kirisita ye Ala ɲanaman ye ani a nɔɔrɔ yirara o ɲana. A ma kɛ adamaden dɔrɔn ye min woro ra npogotigi Mariyamu fɛ, nka a ye Ala ɲanaman fana ye. A bɛ Ala ta Alaya sabaw ra, Fa, Dencɛ ani Nin Saninman ! Ala ɲanaman kelenpe. Fa ye a ci dugukolo kan ka tɔɔrɔ ani ka sa an nɔ na. O la an ka lɔn ko Yesu Kirisita a ta cogo flaw ra ( adamaden cogo ka woro npogotigi Mariyamu fɛ, Alamaya cogo (Ala ta Alaya sabaw kelen lo) an Matigi ni an Kisibaga yɛrɛ yɛrɛ lo.

Zake

Zake ye Yesu Kirisita kunbɛn wagati min na fɛn dɔ tun b’a ra ka kɛ Zake ra. A bɛ se ka kɛ ko a ta ɲɛnamanya cogo tun manɲi. A k’a ye ko a kɛra doni ye a fɛ, a tun bɛ a yɛrɛ jalaki ka ye ko a ye tɔ tɔɲɔ. A ka faamu ko a ko tun man di tɔw ye. A flɛ Yesu labɛnin lo k’a kanu ka sɔn a ma ka kɛ a teri ye sabu a sɔnna Yesu Kirisita ma k'a kɛ a Kisibaga ni a Matigi ye.

Bɛtilɛhɛmu

Yesu woro ra Bɛtilɛhɛmu. Kiraya minw bɛ fɔra Yesu Kirisita ko ra o bɛɛ dafara fo kiraya minw tora a ta nali ko ra. Kana miiri ko Yesu Kirisita nali dugukolo kan o kɛra ten kun fɛ ko ye, o bɛɛ tun labɛnna Ala fɛ waasa adamaden ka kisi ni a lara a ra tigi tigi.

Na

i karan bɛ wele bla an ma ka na so kɔnɔ, lanabagaw ta jɛkuru. Na so kɔnɔ kretiɛnya ra. Na ka Ala ta waajuriw ni a ta karanw lamɛn. I na so kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Spurgeon ta taga fan ye, Matigi Yesu Kirisita flɛ. A flɛ i ko Ala ɲanaman, Ala min ye a ta ɲanamanya di gbengben yiri kan; Ala min kununna ka bɔ saya ra ani a yɛlɛnna ka taga sankolo ra, Ala min bɛ sekɔ ka na.

Wagati tere kɔnɔ

An ka tagama ka kɛɲɛ ni Ala sago ye sani ka tagama dunuɲa dibi ra. Baara kɛ lon bɛɛ i ko Ala ka di kun dɔ kama.

Dugawu

Ni wagati gbɛlɛnw ye an sɔrɔ, Ala b’a fɛ an ka banba, ka yiriwa sabu an nɔrɔni bɛ Matigi Yesu ra - an ka ɲanamanya bɔ yɔrɔ.

Layiri

Ala ye layiri ta ko a bɛna an ta Aldaari jaabi, ka an mara ani ka janto an na. A ko saya, tɔɔrɔ, kasi kan o si tɛna kɛ sankolo ra ni an sɔnna a ma k'a kɛ an kisibaga ye an bɛna kɛ o langafiya ra.

Jagbɛlɛya

An na mɔgɔ si t’a fɛ ko kojugu ye a sɔrɔ. Nka siɲaga caman na kojugu bɛ an sɔrɔ, tuma dɔ a bɛ kɛ kojuguba ye wala kojugu fitini, a ka kɛ min o min ye, a bɛ cɛnni kɛ an ta ɲanamanya ra. A man di mɔgɔ si ye k’a ye ko kojugu ye a sɔrɔ, ko gbɛlɛn wala ka mina ko juguya ni a ta so mɔgɔw ra.

Fête

Bi Ta Kuma lamɛnbaga Fa Ala ka hɛra kɛ i ye Matigi Yesu Kirisita tɔgɔ ra. Can kuma minw bɛ biblu kɔnɔ a ka di ne ye tuma bɛɛ ka i sɔrɔ ani ka o kumaw lase i ma. An ta Bi Ta Kuma ye mun le ye? Ɲanagbɛ i turo malɔ ka lamɛnni kɛ.