Dugawu

Ni wagati gbɛlɛnw ye an sɔrɔ, Ala b’a fɛ an ka banba, ka yiriwa sabu an nɔrɔni bɛ Matigi Yesu ra - an ka ɲanamanya bɔ yɔrɔ.

Layiri

Ala ye layiri ta ko a bɛna an ta Aldaari jaabi, ka an mara ani ka janto an na. A ko saya, tɔɔrɔ, kasi kan o si tɛna kɛ sankolo ra ni an sɔnna a ma k'a kɛ an kisibaga ye an bɛna kɛ o langafiya ra.

Jagbɛlɛya

An na mɔgɔ si t’a fɛ ko kojugu ye a sɔrɔ. Nka siɲaga caman na kojugu bɛ an sɔrɔ, tuma dɔ a bɛ kɛ kojuguba ye wala kojugu fitini, a ka kɛ min o min ye, a bɛ cɛnni kɛ an ta ɲanamanya ra. A man di mɔgɔ si ye k’a ye ko kojugu ye a sɔrɔ, ko gbɛlɛn wala ka mina ko juguya ni a ta so mɔgɔw ra.

Fête

Bi Ta Kuma lamɛnbaga Fa Ala ka hɛra kɛ i ye Matigi Yesu Kirisita tɔgɔ ra. Can kuma minw bɛ biblu kɔnɔ a ka di ne ye tuma bɛɛ ka i sɔrɔ ani ka o kumaw lase i ma. An ta Bi Ta Kuma ye mun le ye? Ɲanagbɛ i turo malɔ ka lamɛnni kɛ.