Sonw

Ni i bɛ na ka Ala bato taga egilizi ra kirisita ye min kun ye ani lanabagaw ye a farisogo ye. Ka na taga egilizi min bɛ mɔgɔw nanbara ka o hakiri dibi. Ala daari ko a ka Nin Saninman hakiritigiya di i ma waasa egilizi min sinsin bɛ a kan sɛbɛ ra a ka o yira i ra.

Hami

Ni an bɛ hami o b’a yira Ala ra ko i tɛ i jigi la a ra kosɛbɛ. Mɔgɔ min b’a jigi la Ala ra a bɛ hɛra kɛ o tigi ye. Kɔnɔw flɛ o tɛ sɛnɛ kɛ nka Ala bɛ janto o ra. I jigi la Ala kan a tɛna i to yi ni a ma i ta mago fɛnw di i ma, can na a bɛna i dɛmɛ.

Ala ta alayasabaw

An tɛ Ala saba le bato ra. Anw bɛ Ala kelen le bato min ka a yɛrɛ yira cogoya saba ra. Wa Ala saba tɛ yi, nka mɔgɔ saba kun kelen na Ala. O cogo le ra nin tɔgɔ « triune ani trinité » sɔrɔ ra Alayasabaw. Lanabagaw ta jɛkuru le ma o ko lɔn o yɛrɛ ye k’a kɛ. Hali kretiɛn laadirikɛbaga dɔ le ma o ko lɔn a yɛrɛ k’a kɛ. A bɛɛ tun ye ka Ala ta kuma ta a ka min di a ta siyamɔgɔw ma ani Ala bɛ min fɔ a yɛrɛ ko ra a ta kuma kɔnɔ ka o ta. O cogo ra, Ala ɲanaman kelenpe ye Ala ye Alayasaba bɛ min na ni a ka a yɛrɛ yira an na a ta kuma saninman kɔnɔ.

Sigiya

Ni i bɛ sigiya i ka kan ka na ni o sigiya ye Matigi ɲa kɔrɔ. Ka na a ɲa kɔrɔ ka daari ko a ka i dɛmɛ ; a daari ko a ka Nin Saninman hakiritigiya di i ma waasa i k’a lɔn i bɛ lanaya kɛ min na ani ka sinsin a kan.

Toma

Ni i bɛ sigiya i ka kan ka na ni o sigiya ye Matigi ɲa kɔrɔ. Ka na a ɲa kɔrɔ ka daari ko a ka i dɛmɛ ; a daari ko a ka Nin Saninman hakiritigiya di i ma waasa i k’a lɔn i bɛ lanaya kɛ min na ani ka sinsin a kan.

Wagati

Can na, min ye Ala ta wagati ko ye a ka di ne ye ka miri o ra bari a bɛ wagati ra tuma bɛɛ. Ala tɛ to kɔ fɛ tuma si. Tuma dɔw ra, a bɛ kɔn ka dugawu kɛ an ye ko dɔw labɛnni na an ta ɲanamaya ra. Ala ta wagati ye wagati ɲuman le ye. An k'a makɔnɔ tuma bɛɛ.

Yesu nɔɔrɔ yirara karamɔgɔdenw na

Matigi ani an Kisibaga Yesu Kirisita ye Ala ɲanaman ye ani a nɔɔrɔ yirara o ɲana. A ma kɛ adamaden dɔrɔn ye min woro ra npogotigi Mariyamu fɛ, nka a ye Ala ɲanaman fana ye. A bɛ Ala ta Alaya sabaw ra, Fa, Dencɛ ani Nin Saninman ! Ala ɲanaman kelenpe. Fa ye a ci dugukolo kan ka tɔɔrɔ ani ka sa an nɔ na. O la an ka lɔn ko Yesu Kirisita a ta cogo flaw ra ( adamaden cogo ka woro npogotigi Mariyamu fɛ, Alamaya cogo (Ala ta Alaya sabaw kelen lo) an Matigi ni an Kisibaga yɛrɛ yɛrɛ lo.

Zake

Zake ye Yesu Kirisita kunbɛn wagati min na fɛn dɔ tun b’a ra ka kɛ Zake ra. A bɛ se ka kɛ ko a ta ɲɛnamanya cogo tun manɲi. A k’a ye ko a kɛra doni ye a fɛ, a tun bɛ a yɛrɛ jalaki ka ye ko a ye tɔ tɔɲɔ. A ka faamu ko a ko tun man di tɔw ye. A flɛ Yesu labɛnin lo k’a kanu ka sɔn a ma ka kɛ a teri ye sabu a sɔnna Yesu Kirisita ma k'a kɛ a Kisibaga ni a Matigi ye.

Bɛtilɛhɛmu

Yesu woro ra Bɛtilɛhɛmu. Kiraya minw bɛ fɔra Yesu Kirisita ko ra o bɛɛ dafara fo kiraya minw tora a ta nali ko ra. Kana miiri ko Yesu Kirisita nali dugukolo kan o kɛra ten kun fɛ ko ye, o bɛɛ tun labɛnna Ala fɛ waasa adamaden ka kisi ni a lara a ra tigi tigi.

Na

i karan bɛ wele bla an ma ka na so kɔnɔ, lanabagaw ta jɛkuru. Na so kɔnɔ kretiɛnya ra. Na ka Ala ta waajuriw ni a ta karanw lamɛn. I na so kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Spurgeon ta taga fan ye, Matigi Yesu Kirisita flɛ. A flɛ i ko Ala ɲanaman, Ala min ye a ta ɲanamanya di gbengben yiri kan; Ala min kununna ka bɔ saya ra ani a yɛlɛnna ka taga sankolo ra, Ala min bɛ sekɔ ka na.

Wagati tere kɔnɔ

An ka tagama ka kɛɲɛ ni Ala sago ye sani ka tagama dunuɲa dibi ra. Baara kɛ lon bɛɛ i ko Ala ka di kun dɔ kama.