Agbirok itii Natakneng a Nakristianuan a Media ti Topiko Nga Kayat Mo!

Sitas para Ti daytoy nga Aldaw

Ket maisalakanto ti amin nga agpatulong iti Apo.

— Dagiti Aramid 2:21