د دې موضوع ګانو په اړه لوی عیسوي رسنۍ ومومئ.

آیه روز

خو څوک چې د مالِک خُدائ په نوم مدد وغواړى هغه به بچ شى.

— اعمال 2:21