Maghanap ng pinakamainam na Christian Media sa mga Paksang nais mo!

Talata sa Araw na Ito

At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.

— Mga Gawa 2:21

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala