Anagagon 2

Anagagon

Alusiteles

Euaresteo

Koinonia

Onomaty

Anaferomen

Hebreos 11.10 - Polisindeton

Hebreos 11.9 - Skenais

Hebreos 11.8 - Jupekusen 3

Hebreos 11.8 - Jupekusen 2