Jatɔmuso Rahab ka dannaya ko ani jedeɔn samson Dawuda samuɛl