Kodo Mulungu Amasamala Za Ine?

Funso limene amafunso silokuti, “Kodi ndidya usiku uno?” koma “koma ndidzadyanso?”