Ukubanga emndenini

Kwesinye isikhathi mlaleli, ukuxabana kwabantwana kwenzeka uma omunye ekhathele engafuni ukukhuluma.