Ukwelamana emndenini

Mlaleli, uke uqaphele ukuthi indlela zokwelamana kwesinye isikhathi ziyawulimaza umndeni?