Izinto ezingezinhle ezenziwa abantwana besakhula.

Mlaleli, kunezinto ezenziwa abantwana bethu esingathandi ukuthi bazenze. Njengokufaka umuno ekhaleni.