Ukuphila ngemumva kokudlwengulwa

Mlaleli kufanele uyobika emaphoyiseni konke okwenzekile.