Ukulahlwa

Igama elithi ukulahlwa lisho ukuxoshelwa ngaphandle ukunganakwa noma ukubhekwa njengongamukelekile.