Obaba namadodakazi

Kukhona ubudlelwane obukhethekile phakathi kobaba namadodakazi kungakhathaliseki ukuthi buhle noma bubi.