Cara mangsak janganan ingkang leres_Kenging menapa kedah sumanak