يةزدان خؤشةويستيية

يةزدان ثشتطوصت ناخاف , تواناي خؤشةويستي