Ivyahishuwe ku buzima bw'abana ba Yakobo.

Yakobo ari ku mpfiro abana biwe baraza aho ari. Yari afise ijambo abwira umwe wese ryo kumusezera. Yaciye rero atangurira ku mfura yiwe, maze arabahetura bose.