Inkurikizi z'icaha

Twarabiye hamwe ukuntu habaye isanganya mu muryango wa Yakobo. Dina yasambanijwe ku gahotoro na Shekemu, umwami w'I Shalemu , basazawe baca bica abagabo bose bo muri ico gisagara ca Shekemu nko kwihora.