Ukwelapha ukusha - ukuhlushwa nemiphumela yako

Unkulunkulu angasebenzisa ukuhlushwa ukucolisisa ubuwena futhi ukusondeza eduze kwakhe