Uvitamin C - Umfanekiso wedili elikhulu

Akukaze kuphuze ukwamekela isimemo sika Nkulunkulu ukuza embusweni wakhe.