موضوع برنامه : نگهداری از منابع و نعمتها

یک آشفتگی در اینجا اتفاق می افتد که کسی را به بازی در برنامه تشویق می کند.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است