موضوع برنامه : نگهداری از منابع و نعمتها

یک آشفتگی در اینجا اتفاق می افتد که کسی را به بازی در برنامه تشویق می کند.