Xem
Chuẩn Bị Một Lời Chúng Cá Nhân

Tóm tắt

Để thúc đẩy và trang bị cho các tham dự viên việc chuẩn bị và sử dụng lời chứng cá nhân trong việc chia sẻ đức tin của họ với người khác.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu