Bo bolε 7:1-8:1

Sran mun be sa tε ti’n Nyanmiεn boli kasiε kε ɔ’a nun mεn. Yε ɔ yoli man nyanmiεn su lɔ nzue nin asiε’n i bo lɔ’n nzue ti dandan mun’n be boli dan kpa be gua asiε su. I sƆ nzue liε’n nununin asiε su ninnge ngba san Noe nin osufuε’m nin nεn nga be wluli Noe sin mmeli nun.