Ndε su fitilε 5

Nyanmiԑn bɔbɔ niԑn i ndԑ bɔ kannin su yԑ be klԑli’ɔ. NdƐ mma kungun nga be wo NyanmiƐn ndƐ fluwa nun, NyanmiƐn yƐ Ɔ kannin ndƐ mma sƆ mun yƐ sran mun, bƆ be ti kƐ min nin wƆ sa, be yε be klƐli Ɔ.