Yala yesu bɛ se ka mogo dɛmɛ wa

I ka jɛmukan tɔgɔ ye min ye “Yala Yesu bɛ se ka ne dɛmɛ,” ne hakilila o bɛ mɔgɔ lafili. Yesu bɛ se k’an dɛmɛ cogo di ni a tɛ yen? Yesu bɛ min? Yesu min tɛ yen, a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ cogo di?