Được phong chức mục sư từ năm 1958, Paul R. Schroeder thi hành chức vụ tại nhà thờ “Đấng chăn chiên của chúng ta” cho đến năm 1967. Ông dẫn chương trình truyền hình “Những câu trả lời cho hôm nay” từ năm 1967 đến 1977. Ông là diễn giả của chương trình Lời sống trong vòng 29 năm qua, và đang tiếp tục năm thứ 30.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing