Là con của Paul và Sylvia Schroeder, Douglas W. Schroeder, được phong chức mục sư từ năm 1988, và phục vụ Chúa tại nhà thờ “Đấng chăn chiên của chúng ta” từ năm 1993. Ông bắt đầu tham gia chương trình Lời sống từ năm 2007.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing